NORDIC-KIDS.SK

Pravidlá spracúvania osobných údajov

1. Úvod

K Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne a v súlade s platnými predpismi podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov („Ďalej len GDPR“), ktoré je platné od 25.mája 2018.

Na účely GDPR je prevádzkovateľom  spracúvania osobných údajov poskytnutých prostredníctvom niektorej z funkcionalít tohto webu spoločnosť HOLANDIA, s. r. o., so sídlom Kukučínova 98/14 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 51014246, Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.41917/V. (ďalej len aj ako Prevádzkovateľ).

Používatelia môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať kontaktovaním nás ako spoločnosť o danú zmenu osobných údajov, prípadné úplné odstránenie užívateľského profilu elektronickou žiadosťou nás ako spoločnosť emailom na info@nordic-kids.sk. Na danú písomnú  používateľa budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť HOLANDIA, s. r. o., so sídlom Kukučínova 98/14 040 01 Košice – mestská časť Juh, IČO: 51014246, Zapísaná na Košice I, odd. Sro, vl.č.41917/V ich nebude ďalej spracovávať.

2. Získavanie osobných údajov

Tieto pravidlá sa aplikujú na spracúvanie osobných údajov, ktoré od Vás získavame priamo prostredníctvom – objednávkového formuláru, vyplnenia kontaktných formulárov, žiadosti o zasielanie newsletterov, poskytnutia spätnej väzby a Vašich osobných údajov, ktoré nám poskytnete prostredníctvom telefonickej alebo e-mailovej komunikácie na základe kontaktných údajov sprístupnených na tejto webovej stránke.

3. Osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame

Za účelmi špecifikovanými nižšie v bode 4 týchto pravidiel je nevyhnutné spracúvať osobné údaje o jednotlivcoch, ktorí majú záujem o služby, ktoré poskytujeme a prezentujeme na konkrétnej webovej stránke a o jednotlivcoch, ktorí majú záujem byť informovaní o aktuálnej ponuke v rámci našich služieb a o jednotlivcoch, ktorých máme záujem osloviť v záujme realizácie našich marketingových aktivít. Získané osobné údaje však spracúvame v súlade so zásadou minimalizácie spracúvania osobných údajov zakotvenou v GDPR a preto ich spracúvame len v nevyhnutnej miere a nasledujúcom rozsahu: meno a priezvisko, e-mailová adresa a telefónne číslo.

4. Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje

Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

1) na našu vzájomnú komunikáciu (Prevádzkovateľ a Vy), poskytnutie reakcie alebo spätnej väzby k prejavenému záujmu alebo podnetu z Vašej strany predloženému prostredníctvom niektorej z funkcionalít tejto webovej stránky alebo využitia kontaktných údajov umiestnených na tejto webovej stránke;

2) na realizáciu našich marketingových aktivít, ktoré sú realizované prostredníctvom reklamných e-mailov, prípadne telefonického kontaktu. V prípade ak nechcete odoberať reklamné novinky emailom môžete sa z tohto odberu odhlásiť priamo vo vybranom emaile.

3) na účely správy a ochrany danej web stránky.

4) na účely vybavenia objednávky

5.Dĺžka spracúvania Vašich osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelov, na ktoré sme ich získali.

6. Vaše osobné údaje a ich zdieľanie s tretími stranami

  • Slovenská pošta, a. s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 1
  • Bizzfy, s. r. o. (v súvislosti so skvalitňovaním poskytovaných služieb a technickým zabezpečením web stránky www.nordic-kids.sk)

7. Vaše práva súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov

GDPR Vám priznáva značný rozsah práv, ktoré rešpektujeme a umožníme Vám uplatňovať ich v plnom rozsahu. V rámci uplatnenia Vašich práv máte právo:

  • požiadať nás o kópiu osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, a opis toho ako tieto osobné údaje používame;
  • požiadať o úpravu Vašich osobných údajov, ktoré o Vás vedieme, ak sa domnievate, že tieto osobné údaje môžu byť nepresné, neaktuálne alebo nesprávne
  • požiadať o výmaz osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame v prípade ak Vaše údaje spracúvame na základe súhlasu;
  • požiadať, aby sme obmedzili používanie Vašich osobných údajov alebo účel ich spracúvania v určitých obmedzených prípadoch;

Spracúvanie Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu vyplýva z čl. 6 ods. 1, písm. f) GDPR. Máte však právo kedykoľvek namietať uvedené spracovanie Vašich osobných údajov. Za týmto účelom nás kedykoľvek kontaktuje písomne na adrese nášho sídla uvedeného v úvode týchto pravidiel alebo na e-mailovej adrese: info@nordic-kids.sk.

Tieto pravidlá spracúvania osobných údajov môžu byť jednostranne kedykoľvek doplnené alebo zmenené.

HOLANDIA, s. r. o.

Prečítajte si aj: Zásady používania súborov cookies